Privacy verklaring en Cookies

Wij, Mazda Knoop Maarssen, Kometenweg 7, 3606 BD Maarssen, telefoon: 0346-586444, e-mail: info@knoopweb.nl, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze bedrijfsruimten bezoekt. De bescherming van uw privacy bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt, waarmee wij in onze bedrijfsprocessen met een hoge mate van aandacht rekening houden, uiteraard met inachtneming van de wettelijke voorschriften. 

Categorieën van gegevens, doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag 
Wij verwerken uw persoonsgegevens, met name stamgegevens (bijv. naam, bedrijf, adres, geboortedatum en -plaats, contactgegevens, voorkeuren, contactpersoon/chauffeur, bankgegevens), uw voertuigen en afspraken, uw klantprofiel (bijv. burgerlijke staat, omvang wagenpark, eventuele voorkeuren voor aanschaf en onderhoud van voertuigen, aanvragen en aanbiedingen), gegevens over identiteitskaart en rijbewijs, contractgegevens en contacthistorie, eerste registratie, servicegeschiedenis, alsmede de technische gegevens van uw voertuigen met inbegrip van diagnosegegevens, uitgevoerde werkzaamheden per geval en geïnstalleerde of geleverde onderdelen en het desbetreffende voertuigidentificatienummer ten behoeve van de:

 • Correcte uitvoering van de onderliggende contractuele relaties waarbij u contractpartij bent (in het bijzonder het aankoopcontract voor voertuigen, onderdelen of accessoires, het leasing-/financieringscontract, de werkplaats-/garantieorder, de fabrieksgarantie, de garantie voor de aansluiting van nieuwe wagens en de mobiliteitsgarantie, het onderhoud van uw digitaal onderhoudsdossier, goodwillvoordelen, Mazda Care) en de uitvoering van door u gevraagde precontractuele maatregelen (bv. proefrit, online serviceboeking, voorbereiding en opvolging van offertes) met inbegrip van de due diligence die hiervoor vereist is, het geldend maken van rechtsvorderingen en de verdediging in geval van juridische geschillen en de voorkoming en opsporing van strafbare feiten op basis van Art. 6 lid 1 b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Uitvoering van eventuele terugroepacties voor de fabrikant in het kader van zijn wettelijke verplichtingen krachtens de productaansprakelijkheidswet op grond van art. 6 lid 1 c) AVG.
 • Het uitvoeren van gratis servicecampagnes op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en importeur in dezen overeenkomstig Art. 6 lid 1 f AVG.
 • Directe reclame (bijv. klanteninformatie en -ondersteuning, uitnodiging voor productpresentaties, kennisgeving van technische innovaties, bandenwissels, APK-vervaldatums, service-informatie en promoties, toezending van klantenmagazines, klanttevredenheidsonderzoeken) op basis van uw toestemming (zie hieronder) in overeenstemming met Art. 6 lid 1 a) AVG en, voor zover deze ook zijn toegestaan zonder uw toestemming, in het bijzonder per post, op basis van het gerechtvaardigd belang van ons als detailhandelaar hierbij op grond van Art. 6 lid 1 f AVG .
 • Verwerking van persoons- en voertuiggerelateerde gegevens in gecentraliseerde systemen van de Mazda bedrijvengroep met het oog op gegevensbeveiliging, optimalisering, controle, administratie en (kosten)efficiëntere inrichting van overeenkomstige gegevensverwerkingsprocessen (bijv. voor het maken en volgen van aanbiedingen, online serviceboeking) op basis van het gerechtvaardigd belang van ons als dealer hierbij conform Art. 6 para. 1 zin 1 f) AVG. 
 • Voor zover de verwerking en het gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is, bijv. om te voldoen aan de bewaartermijnen krachtens de belasting- en handelswetgeving of om te voldoen aan de identificatie- en registratieverplichtingen krachtens de wet op het witwassen van geld op basis van Art. 6 lid 1 c AVG.

Verdere details of aanvullingen van de doeleinden van de gegevensverwerking zijn te vinden in de desbetreffende contractuele documenten, formulieren, een toestemmingsverklaring en/of andere informatie die u wordt verstrekt (bv. in het kader van het gebruik van onze website of onze algemene voorwaarden).
 

Ontvangers, met inbegrip van overdrachten naar een derde land en passende garanties 
Dit omvat, waar nodig, de openbaarmaking van:

 • De interne kantoren of organisatie-eenheden die uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of in het kader van de verwerking en uitvoering van ons gerechtvaardigd belang.
 • De entiteit Mazda Motors Nederland, Kouwe Hoek 8, Waddinxveen, www.mazda.nl, als Mazda-importeur, vertegenwoordiger van de fabrikant en mobiliteitsgarant.
 • Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371, Leverkusen, Duitsland, in het kader van de exploitatie van centrale systemen en processen.
 • Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, als fabrikant; de overdracht vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, hier beschikbaar.
 • Axus Nederland B.V. h.o.d.n. Mazda Leasing, Hoeksteen 60, 2132 MS, Hoofddorp, in het kader van de uitvoering van de processen onder Mazda Leasing
 • De respectieve leasing- of financieringsverstrekker, indien u een leasing- of financieringsovereenkomst wenst te sluiten. 
 • De respectieve verzekeringsmaatschappij, indien u een verzekering of een opvolgingsgarantie wenst af te sluiten.
 • De specifieke dienstverlener bij wie zij een dienst in verband met hun voertuig wensen aan te kopen, zoals Mazda Care 
 • Externe dienstverleners (b.v. externe computercentra, ondersteuning/onderhoud van computer/IT-toepassingen, kredietagentschappen, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, briefwinkels, kredietinstellingen, koeriersdiensten, logistiek).
 • Belastingconsulenten, advocaten, autoriteiten en rechtbanken.
   

Bewaartermijn
Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op zolang dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden, d.w.z. 

 • Met het oog op de afwikkeling van het contract en de handhaving van of het verweer tegen civielrechtelijke vorderingen die voortvloeien uit de met u bestaande contractuele of wettelijke verplichtingen tot het einde van het jaar dat volgt op het verstrijken van de verjaringstermijn van de respectieve wederzijdse vorderingen.
 • Met het oog op directe reclame, totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden.
 • Zolang en in zoverre de opslag wettelijk of voor het vervullen van de productcontroleplicht, de handhaving van de productveiligheid en de productverbetering of voor de naleving van een eventueel reclamebezwaar noodzakelijk is.
   

​​​​​​​Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autobedrijf Knoop gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Autobedrijf Knoop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die ons helpen onze website te verbeteren zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Hierbij wordt uw surfgedrag op onze website gevolgd maar is deze data niet te koppelen aan een persoon. De gegevens worden hierbij anoniem verwerkt en niet gedeeld met derden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De geplaatste analytische cookies worden automatisch na maximaal 2 jaar verwijderd.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Knoop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantencontact@knoopweb.nl. Indien u geregistreerd bent op Mijn Knoopweb kunt u op uw persoonlijke pagina uw gegevens inzien en beheren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Autobedrijf Knoop wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autobedrijven Knoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantencontact@knoopweb.nl.